heading

Bli bland de första CO2-neutrala kommunerna

BeGreen utvecklar hållbara energilösningar i samarbete med kommuner och län, fastighetsägare, grannar och andra lokala intressenter. Den gröna omställningen är den viktigaste utmaningen i vår tid och kräver att alla i vårt samhälle samarbetar för att nå målet att reducera CO2-emissionerna och nå klimatmålen i Sverige om att vara CO2 neutral i 2045.

BeGreen erbjuder din kommun möjligheten att bli CO2-neutral. BeGreen samarbetar med kommuner och län för att identifiera det bästa sättet att realisera den gröna omställningen genom att designa och placera solcellsparker, så de passar bäst möjligt in i landskapet.

Våra solcellsparker bullrar inte, skapar inte störande reflektion och smältar in i landskapen eftersom vi tillsammans hittar en ideell placering och planterar lokala träsorter, buskage och planter. Det område som används till solcellsparker kommer typiskt att förändra sig från traditionell jordbruksmark till en kombination av hållbar energiproduktion och ekologisk livsmedelsproduktion.

Eftersom områdena vi använder för solcellsparker delvist övergår till ekologisk livsmedelsproduktion, och därför inte besprutas med bekämpningsmedel, skyddas grundvattnet under parkerna på bäst möjliga sätt.

BeGreen’s solcellsparker sparar årligen miljön för cirka 800 ton CO2 per hektar, vilket i stort motsvarar den årliga CO2-emission för cirka 100 människor, genom att övergå från traditionellt lantbruk till en kombination av elproduktion och ekologisk livsmedelsproduktion.

Kontakta oss för mer information
UN Worldgoal 6 Clean water and sanitation
UN Worldgoal 7 Affordable clean energy
UN Worldgoal 9 Industry, Innovative And infrastructure
UN Worldgoal 12 Responsible consumption and production
UN Worldgoal 13 Climate Action
UN Worldgoal 17 Partnerships for the goals

BeGreen bidrar till att uppnå FNs globala mål för hållbar utveckling.

Vi pratar inte bara – vi levererar!

Vi söker samarbeten med mark- och fastighetsägare i områden som BeGreen har identificerat som relevanta för utveckling av nya solcellsparker. Det är för BeGreen helt avgörande att våra projekt är baserade på ett tillitsfullt och ömsesidigt fördelaktigt samarbete. Med dokumenterade resultat på 610 MWp installationer är BeGreen det företag, som har den mest omfattande erfarenheten av att utveckla solenergiprojekt i Danmark och ett av de ledande utvecklingsföretagen i Nordeuropa.

BeGreens affär baserar sig på en stark övertygelse att hållbara lösningar kräver ett samarbete med fastighetsägare, kommuner och grannar för att skapa den bästa lösningen till att integrera solcellsparken i landskapet, samtidigt som naturen och vår gemensamma kulturarv skyddas. Som en del av BeGreens hållbara koncept kommer det fortsatt bedrivas lantbruk på solcellsarealerna efter att solcellsparken står klar och tas i bruk.

Bli vår partner i den gröna omställningen och uppnå en solid, riskfri intäkt från din mark i upp till 40 år – samtidigt som lantbruksdriften upprätthålls. Solenergi kan vara den nästa gröda på din mark i samarbete med BeGreen!

Kontakta oss för mer information

BeGreen’s koncept för det Goda Grannskapet

BeGreen erkänner att det att bli granne till solcellsparker för många ger upphov till flera olika frågor och oro. BeGreen har därför utvecklat ett antal riktlinjer som vi alltid försöker att inarbeta i våra projekt i vidast möjlig utsträckning.

Den första frågan vi ofta hör från grannar är: varför just här? BeGreens utgångspunkt är att vi alltid anlägger solcellsparkerna i närheten av de platser, där elnätet har kapacitet att ta emot elen, och där det är brist på hållbar energi. Det gör vi för att säkerställa att samhällets kostnader för den gröna omställningen blir så begränsade som överhuvudtaget möjligt. Det är därför aldrig en tillfällighet att en solcellspark planeras på en given plats. Placeringen är baserad på en mycket exakt analys av var den kan bidra bäst möjligt till samhällets gröna omställning.

BeGreens solcellsparker planeras för att vara i drift i minimum 40 år. BeGreen står för driften av anläggningarna i minst 20 år och säkerställer härigenom ett långsiktigt samarbete med grannar och myndigheter.


Om våra solcellsparker:

 • Vi önskar inte att placera parkerna i närheten av städer och byar. Parkerna etableras i vidast möjliga mån med ett avstånd om 200 meter till närmaste bebyggelse. Finns det bebyggda fastigheter närmare än 200 meter, så beror detta på en individuell dialog med markägare.
 • Solcellsparkerna har en maximal höjd om 3 meter och designas så att påverkningen på landskapet blir så begränsad som möjligt
 • BeGreen väljer alltid solceller som inte avger reflektioner. De solcellspaneler som BeGreen använder är godkända för uppsättning på flygplatser.
 • Solcellerna upptar aldrig mer än 50 procent av områdena. Övriga arealen används för ekologisk livsmedelsproduktion.
 • Solcellsparkerna avger inget buller eller strålning. Solcellerna säkerställer lugn och ro i området i många år, eftersom det inte används tunga lantbruksmaskiner i våra parker.
 • Vi anlägger alltid beplantning runt solcellsparkerna i samråd med de lokala grannarna. Beplantningen är tät, ger lä och vill typiskt bestå av naturligt hemmahörande arter
 • Inhängningen av solcellerna sker typiskt bakom beplantningen, så hägnet inte på sikt när beplantningen har växt upp kommer att vara synligt för grannarna. Hägnet konstrueras på ett sådant sätt att mindre djur och paddar fritt kan passera.
 • Solcellerna konstrueras på så vis att ekologisk livsmedelsproduktion kan bedrivas på de breda gräsraderna under och mellan raderna.
 • Solcellsparkerna innebär betydande ökning av biologisk mångfald på arealen. Arealen fungerar som gröna ekologiska korridorer i landskapen.
 • BeGreen säkerställer att större djur fortsatt kan passera i landskapet genom viltkorridorer som anläggs där djuren normalt färdas över terrängen
 • Grundvattnet skyddas i de nästa minst 40 åren, hvor anlægget er i drift, fordi landbrugsproduktionen er uden kemikalier
 • BeGreen säkerställer att det alltid finns pengar avsatta för fullständig återställning av arealen efter att parkerna tas ur drift


Särskilt för närmast boende grannar

 • Alla grannar som bor inom 200 meter från solcellerna erbjuds ersättning för eventuell värdeförlust i deras fastigheter
 • BeGreen erbjuder alla grannar, som bor inom 200 meter från solcellerna, gratis och dokumenterad förnybar energi i minst 40 år – så länge som anläggningen är i drift

Kontakta oss för mer information

ton årliga CO2e besparingar idag

BeGreen mål att minska CO2e utsläpp

ton årliga CO2e-besparingar fram till 2025

Kontakta oss

BeGreen

Vårt huvudkontor

Adresse: Koldinghus Allé 1, 4960 Haslev DK

Telefon: +46 708968302

taj@begreen.dk

Adress: Koldinghus Allé 1, 4960 Haslev DK

UTC+01:00