BeGreen_91_FIN

Information til kommuner

CO2-neutral kommune

I BeGreen udvikler vi bæredygtige solenergiløsninger i samarbejde med kommuner, jord- og grundejere, naboer samt andre lokale interesserede.

Den grønne omstilling er vor tids vigtigste udfordring og kræver, at alle arbejder sammen for at nå målet om at reducere CO2-udledningen med mindst 75 pct. senest i 2030 og 100 pct. i 2050. Samtidig har den seneste tids geopolitiske udvikling tydeliggjort behovet for at Danmark bliver energiuafhængig.

I BeGreen arbejder vi desuden med FN’s verdensmål og FN’s 10 principper for Global Compact, som nogle af vores fornemmeste pejlemærker.

Styrkelse af kommunens grønne profil

BeGreen tilbyder muligheden for at blive CO2-neutral kommune og derigennem bidrage til den grønne omstilling. Vi har erfaring med at indgå fastprisaftaler på aftag af den grønne strøm. En sådan mulighed vil sikre attraktive og stabile elpriser i en længere årrække.

Herudover arbejder BeGreen sammen med kommunerne for i fællesskab at finde frem til den bedste måde at realisere den grønne omstilling på. Det sker bl.a. ved at tilpasse solcelleparkerne til lokale forhold gennem grundige analyser af landskabet, beskyttelsesinteresser, visuelle forhold og hensynet til naboer og omkringboende.

Vi arbejder med solcelleparker i mange skalaer med forskellige panelstørrelser afhængig af solcelleparkernes placering, og vores design tilpasses altid landskabet med beplantning af lokale træarter, buske og planter, grønne kiler mm.

Vores solcelleparker skaber ingen generende refleksioner.

Økologiske og bæredygtige tiltag

Det areal, der anvendes til solcelleanlæg, vil typisk ændre sig fra traditionelle monokulturelle landbrugsarealer til enten ren elproduktion med størst muligt udbytte af energi pr. hektar eller kombination af bæredygtig elproduktion og økologisk fødevareproduktion, hvor der ikke sprøjtes med pesticider, hvilket beskytter grundvandsreserverne på arealerne på den bedst mulige måde i en lang årrække.

Ved at overgå fra traditionelt landbrug til en kombination af elproduktion og fødevareproduktion sparer BeGreens solcelleparker årligt miljøet for cirka 800 ton CO2 per hektar, hvilket svarer til den årlige CO2-udledning for cirka 100 personer.

Vores tilplantningsstrategi af levende hegn, skov og andre naturarealer samt grønne korridorer skaber eller genskaber unikke biotoper for en række dyre- og plantearter indenfor lokalområderne og vil over tid medvirke til en væsentlig større biodiversitet end de eksisterende dyrkede arealer tillader.

Samlet set vil etablering af tilpassede BeGreen solcelleparker gavne både klimadagsordnen og sikre miljøet og biodiversiteten til glæde og gavn for kommunens borgere.

Kontakt for kommuner

Per Jul Hansen
Vice President Planning
Email: pjh@begreen.dk
Tlf.: (+45) 6116 0018

BeGreen_230522_028